فابراد

 تاریخچه

براساس اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی مبنی بر تعیین فعالیتهای اقتصادی در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین ماده ٢ قانون شرکتهای تعاونی ، شرکت تعاونی شرکتی تعریف شده است که از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان برابر اصولی که در موارد دیگر این قانون مطرح است تشکیل می شود.

بر این مبنا شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی پس از کسب مجوز از اداره ثبت شرکتها و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/08/27 با تاییدیه شماره 15932/326677 مورخ 1393/11/19 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران اساسنامه جدیدش را در 78 ماده و 62 تبصره در تاریخ 1393/08/27 به تصویب رسید. و در تاریخ 1394/07/20 آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی به چاپ رسید. همچنین در ادامه کد اقتصادی شماره ۴۱۱۱۱۹۸۸۷۱۵۶ برای شرکت تعاونی دریافت شد لازم به ذکر است شناسه ملی تعاونی ۱۰۱۰۰۸۱۳۷۶۲ میباشد.


 اهداف

در راستای اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی کشور در جهت رشد و چابک سازی اقتصادی و ارائه خدمات به پرسنل زحمتکش و خدوم خبرگزاری جمهوری اسلامی شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری و تعاون عمومی در تامین نیاز مسکن اعضا فعالیت خود را آغاز نموده و زمینه تحقق عدالت اجتماعی را،با تامین نیازمندی مسکن اعضاء از طریق اجرا و بهره برداری پروژه های مسکونی انجام میدهد .

  • این ماموریت از طریق اقدامات زیر پیگیری می گردد :
  •   مشارکت در پروژه مجتمع مسکونی دنا واقع در سعادت آباد
  •   مشارکت در پروژه مسکونی شرکت الموت توان
  •   مشارکت در پروژه مسکونی شرکت اهرام ایران
  •   خرید زمین واقع در مهر شهر استان البرز

 درباره تعاونی

تعاون و همکاری می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزا ایفا کند و همچنین با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم می گردد، اگر چه در نظر اول هدف از توسعه تشکیلات تعاونی، توجه و پیوستن گروههای گوناگون اجتماعی به تعاونی ها، توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد است، لکن تلاشهای تعاونی متکی بر، اساس معنوی دقیقی می باشد که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد به همین علت صرف نظر از مزایا و ارزش های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی ها نهفته است جنبه های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده ای که تعاونی ها در بهبود وضع اخلاقی، تربیتی و تغییر افکار و اندیشه های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.


 معرفی

شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس تامین نیاز به مسکن پرسنل خدوم خبرگزاری جمهوری اسلامی و افزایش ثروت از یکسو و پرداخت تسهیلات به اعضا پس از کسب مجوز از اداره ثبت شرکتها و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٩٣/٠٨/٢٧ با تاییدیه شماره ١٥٩٣٢/٣٢٦٦٧٧ مورخ ١٣٩٣/١١/١٩ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران اساسنامه جدیدش را در ٧٨ ماده و ٦٢ تبصره در تاریخ ١٣٩٣/٠٨/٢٧ به تصویب رساند. و در تاریخ ١٣٩٤/٠٧/٢٠ آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی به چاپ رسید. همچنین در ادامه کد اقتصادی شماره ۴۱۱۱۱۹۸۸۷۱۵۶ برای شرکت تعاونی دریافت شد لازم به ذکر است شناسه ملی تعاونی ۱۰۱۰۰۸۱۳۷۶۲ میباشد.