فابراد

عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی

نام و نام خانوادگی: آقای حسن ملکی نوجه دهی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو و رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای قاسم شریعتی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو و نایب رییس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا شوریده شهری
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو و منشی هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای حسین فتح الهی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای سید ابوالفضل بنی حسینی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای محمدرضا نادری گیسور
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای عباس قائمی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: خانم لیلا خطیب زاده
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو علی البدل هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: احمد فراهانی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

عضو علی البدل هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: آقای محمد رضا شاهمرادی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

بازرس

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه بهادری فر
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir
 

بازرس

نام و نام خانوادگی: آقای جواد جوان معبودی
پست الکترونیک: email[at]irnamaskan.ir