فابراد

 متقاضیان دریافت تسهیلات :

کلیه اعضاء که به منظور مشارکت در پروژهای شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی مراجعه می نمایند باید دارای شرایط زیر جهت استفاده از تسهیلات عقود اسلامی باشند.

  •  دارا بودن اهلیت برای انجام معامله و نداشتن هیچ گونه منع قانونی
  •  داشتن اطلاعات فنی و تخصص های لازم اعم از علمی و عملی برای به کارگیری سرمایه
  •  دارا بودن رابطه اشتغال در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 مراحل اجرائی :

متقاضی با مراجعه به تعاونی اعتبار فرم در خواست قرض الحسنه که در اختیار وی قرارداده می شود تکمیل نماید :

  •  حصول اطمینان از صلاحیت متقاضی و نیاز وی
  •  حصول اطمینان از قدرت بازپرداخت متقاضی
  •  اخذ تامین کافی ( وثیقه یا ضامن مورد قبول )

 توضیحات :

  •  موارد خارج از این مجموعه در کار گروه اعتبارات بررسی و ابلاغ می گردد.
  •  کلیه اقساط وام گیرنده نباید از %50 خالص دریافتی ثبت شده در فیش حقوقی بیشتر باشد.
  •  مبالغ تعیین شده در هر بخش سقف میزان قابل دریافت برای هر مشتری می باشد و فزرد می‌تواند به دفعات در صورتی که مجموع مبالغ دریافتی از سقف تعیین شده تجاوز نکند استفاده نماید.